Tag: techfiles

Tech Files – 863, lo State high-tech program di Deng Xiaoping

Tech Files – Il deus ex machina, Qian Xuesen

Tech Files – Genetica sovietica